Τελικά κάποιες εταιρείες, είτε για λόγους εντυπωσιασμού, είτε για λόγους κατανόησης των θέσεων των πελατών τους, κάνουν κάποιες κινήσεις τελείως διαφορετικές από αυτές που έχουμε συνηθίσει……..

Η Apple λοιπόν επιστρέφει 100 δολλάρια σε όσους έχουν αγοράσει μέχρι τώρα το iPhone !

To all iPhone customers:

I have received hundreds of emails from iPhone customers who are upset about Apple dropping the price of iPhone by $200 two months after it went on sale. After reading every one of these emails, I have some observations and conclusions.

First, I am sure that we are making the correct decision to lower the price of the 8GB iPhone from $599 to $399, and that now is the right time to do it. iPhone is a breakthrough product, and we have the chance to ‘go for it’ this holiday season. iPhone is so far ahead of the competition, and now it will be affordable by even more customers. It benefits both Apple and every iPhone user to get as many new customers as possible in the iPhone ‘tent’. We strongly believe the $399 price will help us do just that this holiday season.

Second, being in technology for 30+ years I can attest to the fact that the technology road is bumpy. There is always change and improvement, and there is always someone who bought a product before a particular cutoff date and misses the new price or the new operating system or the new whatever. This is life in the technology lane. If you always wait for the next price cut or to buy the new improved model, you’ll never buy any technology product because there is always something better and less expensive on the horizon. The good news is that if you buy products from companies that support them well, like Apple tries to do, you will receive years of useful and satisfying service from them even as newer models are introduced.

Third, even though we are making the right decision to lower the price of iPhone, and even though the technology road is bumpy, we need to do a better job taking care of our early iPhone customers as we aggressively go after new ones with a lower price. Our early customers trusted us, and we must live up to that trust with our actions in moments like these.

Therefore, we have decided to offer every iPhone customer who purchased an iPhone from either Apple or AT&T, and who is not receiving a rebate or any other consideration, a $100 store credit towards the purchase of any product at an Apple Retail Store or the Apple Online Store. Details are still being worked out and will be posted on Apple’s website next week. Stay tuned.

We want to do the right thing for our valued iPhone customers. We apologize for disappointing some of you, and we are doing our best to live up to your high expectations of Apple.

Steve Jobs
Apple CEO

Κείμενο στα ελληνικά :

Σε όλους τους πελάτες iPhone:

Έχω λάβει τις εκατοντάδες των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων από τους πελάτες iPhone που είναι στενοχωρημένοι με την Apple που έριξε την τιμή του iPhone $200 δύο μήνες αφότου πήγε στην πώληση. Αφού διαβάσα καθένα από αυτά τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, έχω μερικά παρατηρήσεις και συμπεράσματα.

Κατ’ αρχάς, είμαι βέβαιος ότι λαμβάνουμε τη σωστή απόφαση να χαμηλώσουμε την τιμή του 8GB iPhone από $599 έως $399, και ότι τώρα είναι ο σωστός χρόνος να γίνει. Το iPhone είναι ένα σημαντικό προϊόν, και έχουμε την πιθανότητα «go for it» αυτή την περίοδο των διακοπών. το iPhone ξεπερνά μέχρι τώρα τον ανταγωνισμό, και τώρα θα είναι προσιτό από ακόμα περισσότερους πελάτες. Ωφελεί και την Apple και κάθε χρήστη iPhone για να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους νέους πελάτες στο iPhone «φαινόμενο». Πιστεύουμε έντονα ότι η τιμή $399 θα μας βοηθήσει να κάνουμε ακριβώς αυτό,αυτήν την περίοδο των διακοπών.

Δεύτερον, όντας στην τεχνολογία για τα έτη 30+ μπορώ να βεβαιώσω το γεγονός ότι ο δρόμος της τεχνολογίας είναι ανώμαλος. Υπάρχει πάντα αλλαγή και βελτίωση, και υπάρχει πάντα κάποιος που αγόρασε ένα προϊόν πριν από μια ιδιαίτερη ημερομηνία διακοπών και χάνει τη νέα τιμή ή το νέο λειτουργικό σύστημα ή κάτι νέο γενικά. Αυτό είναι η ζωή στην πάροδο της τεχνολογίας. Εάν περιμένετε πάντα την επόμενη περικοπή τιμών ή για να αγοράσετε το νέο βελτιωμένο πρότυπο, δεν θα αγοράσετε ποτέ οποιοδήποτε προϊόν τεχνολογίας επειδή υπάρχει πάντα κάτι καλύτερο και λιγότερο ακριβό στον ορίζοντα. Οι καλές ειδήσεις είναι ότι εάν αγοράσετε τα προϊόντα από τις επιχειρήσεις που τα υποστηρίζουν καλά, όπως η Apple προσπαθεί να κάνει, θα λάβετε έτη χρήσιμης και ικανοποιητικής υπηρεσίας ακόμα και όταν νέα μοντέλα παρουσιάζονται.

Τρίτον, ακόμα κι αν λαμβάνουμε τη σωστή απόφαση να χαμηλώσουμε την τιμή του iPhone, και ακόμα κι αν ο δρόμος τεχνολογίας είναι ανώμαλος, πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη εργασία που φροντίζει τους πρώτους πελάτες iPhone μας καθώς πηγαίνουμε επιθετικά μετά από νέους με μια χαμηλότερη τιμή. Οι πρώτοι πελάτες μας μας εμπιστεύθηκαν, και πρέπει να ανταποδώσουμε εκείνη την εμπιστοσύνη με τις ενέργειές μας στις στιγμές όπως αυτούς.

Επομένως, έχουμε αποφασίσει να προσφέρουμε κάθε πελάτη iPhone που αγόρασε ένα iPhone από είτε την Apple είτε την AT&T, και που δεν λαμβάνουν μια επιστροφή, μια πίστωση $100 καταστημάτων προς την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος σε ένα κατάστημα λιανικής της Apple ή από την Apple on-line. Οι λεπτομέρειες επιλύονται ακόμα και θα ταχυδρομηθούν στον ιστοχώρο της Apple την προσεχή εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι.

Θέλουμε να κάνουμε το σωστό πράγμα για τους πολίτιμους πελάτες iPhone μας. Ζητάμε συγγνώμη που απογοητευσαμε μερικούς από εσάς, και κάνουμε το καλύτερό δυνατό για να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες της Apple σας.

Steve Jobs
Apple CEO

Advertisements